VPN

VPN

Dokumenty

Polityka Prywatności serwisu Polish-VPN.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.polish-vpn.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest: Firma CUI z siedzibą Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa. NIP: 8862419250 Z administratorem danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio po przez email: bok@polish-vpn.pl.

2. Serwis przetwarza dane osób, które:

 • Odwiedzają Serwis,
 • Zamawiają usługi na stronach Serwisu,
 • Korzystają z usług świadczonych przez Polish-VPN.pl bezpośrednio – będąc Stroną umowy lub jej reprezentantem albo pośrednio – jeżeli uzyskały prawa administracyjne od właściciela usługi, który jest Stroną umowy.
 • Przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu.
 • 3. Zakres i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe.

 • Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów serwisu. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniamy do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs. W zakresie tych danych analizujemy w szczególności z jakiego źródła odwiedzający trafił na stronę polish-vpn.pl.
 • Dane osób zamawiających usługi: zakres danych jest wskazany w formularzu rejestracyjnym na stronie: https://www.polish-vpn.pl/registration - dane przetwarzamy w celu nawiązania, ukształtowania lub zmiany treści umowy o świadczenie usług, na podstawie Art.23 Ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 • Dane osób korzystających z usług świadczonych przez Polish-VPN.pl przetwarzamy w zakresie wskazanym na stronie: https://www.polish-vpn.pl oraz w treści zawartych umów, na zasadach opisanych w regulaminach poszczególnych usług, na podstawie Art. 23. Ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 • Na adresy email naszych klientów wysyłamy ważne informacje związane z funkcjonowaniem zakupionych usług oraz - za zgodą wynikającą z Art.10 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – informacje marketingowe dotyczące usług własnych Polish-vpn.pl na podstawie Art. 23 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 • Polish-vpn.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osoby, która zakończyła korzystanie z usług Polish-VPN w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności za usługi na podstawie Art.23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 • Tworzenie zestawów danych – administrator na podstawie danych statystycznych i danych zawierających dane o czasie wysłania formularza ze strony może uzyskać informacje na temat ścieżki aktywności konkretnego użytkownika: od źródła, z którego trafił on na stronę WWW do wysłania formularza lub złożenia zamówienia. Przetwarzanie tych danych pozwala na optymalizację zawartości serwisu internetowego pod kątem sprzedaży i świadomy wybór kanałów reklamowych. Tworzenie zestawu danych nie stanowi zagrożenia dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą – odbywa się na podstawie Art. 23 Ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 • 4. Czas przechowywania danych osobowych.

  Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej wskazany w Ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

  5. Każda osoba, której dane przetwarza Polish-VPN.pl ma prawo:

 • poprawić, uzupełnić, uaktualnić treść swoich danych osobowych – można to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do panelu klienta lub zwrócić się bezpośrednio do Polish-VPN.pl drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na mocy Art.23 Ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych.
 • Wycofać zgodę na wykorzystywanie adresu email do celów przesyłania informacji handlowej – zgodę można wycofać drogą korespondencji elektronicznej przesłanej do Polish-VPN.pl.
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli zachodzą fakty wskazujące na niezgodność procesów przetwarzania danych osobowych przez Polish-VPN.pl z wymaganiami obowiązującego prawa.
 • 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże nie ma możliwości skorzystania z usług Polish-vpn.pl bez ujawnienia swoich danych osobowych tj. adresu email przy rejestracji w Serwisie.

  7. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu czy o wyborze zamówionych usług w serwisie,
 • statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
 • Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach - opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

  8. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Polish-VPN.pl mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności. Dane osobowe przetwarzane w zbiorach Polish-VPN.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych Polish-VPN.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  10. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Polish-VPN.pl, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

  11. Polish-VPN.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Polish-VPN.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  12. Polish-VPN.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Polish-VPN.pl.

  13. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@polish-vpn.pl

  14. Polish-VPN.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.