VPN

VPN

Dokumenty

Regulamin korzystania z usługi Polish-VPN.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Usługa Polish-VPN.pl świadcząca dostęp do globalnej sieci Internet za pośrednictwem serwerów VPN, dostępna pod adresem https://www.polish-vpn.pl/ dostarczana jest przez CUI z siedzibą Solidarności 68/121, Warszawa NIP

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość oraz warunki korzystania z usługi świadczonej przez Dostawcę.

§ 2 Definicje

1. Dostawca - Dostawcą usługi jest CUI z siedzibą Solidarności 68/121, Warszawa NIP

2. Klient - Osoba fizyczna korzystająca z usług Dostawcy, zwana dalej „Klientem”.

3. Dane dostępowe - Dane dostępowe to m.in. login i hasło, plik konfiguracyjny, certyfikaty które niezbędne są do zestawienia połączenia z serwerem oraz autoryzacji Klienta w systemie.

4. Infrastruktura sieci Dostawcy - Każde urządzenie fizyczne oraz logiczne, które znajdują się w sieci Dostawcy.

§ 3 Warunki świadczenia usługi

1. Uruchomienie usługi odbywa się automatycznie (natychmiastowo) po doładowaniu konta i wybraniu usługi oraz czasu jej trwania. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z uruchomieniem usługi, wobec których Dostawca nie ma wpływu, czas uruchomienia usługi może wydłużyć się. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z uruchomieniem usługi na urządzeniu Klienta, należy skontaktować się z Dostawcą w celu znalezieniu rozwiązania problemu pod adresem: bok@polish-vpn.pl Dostawca w razie potrzeby umożliwia Zdalną konfigurację usługi na urządzeniu Klienta. Zdalna konfiguracja usługi na urządzeniu Klienta świadczona jest dopiero w uzgodnionym przez obie strony (Klienta i Dostawcę) dogodnym terminie, przy użyciu zaufanego oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej.

2. Dane dostępowe oraz oprogramowanie potrzebne do autoryzacji Klienta na serwerze, są automatycznie generowane i dostępne w panelu klienta po zalogowaniu. Proces ulec wydłużeniu do 24h z powodów niezależnych od Dostawcy (np. wynikła przerwa w działaniu automatu do obsługi zamówień).

3. Otrzymane dane dostępowe do Usługi stanowią własność Dostawcy. Klient nie jest upoważniony do udostępniania ich osobom trzecim.

4. Klient korzystający z sieci VPN dostarczanej przez Dostawcę, korzystając z zasobów sieci Internet, zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zabrania się pobierania i udostępniania za pośrednictwem sieci VPN plików, do których Klient nie posiada praw autorskich lub są one zastrzeżone. Niedozwolone jest również odwiedzanie stron zawierających treści niezgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Niedozwolone jest podjęcie przez Klienta prób uzyskania nielegalnego dostępu do infrastruktury sieci Dostawcy oraz prób przejęcia kontroli nad infrastrukturą sieci Dostawcy.

6. Niedozwolone jest podjęcie przez Klienta prób uzyskania nielegalnego dostępu oraz kontroli do infrastruktury sieci lub serwerów znajdujących się w sieci Internet, nienależących do Klienta.

7. Niedozwolone jest podjęcie przez Klienta działań mających na celu naruszyć prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo infrastruktury sieci Dostawcy.

8. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, Dostawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem lub/oraz podjęcia odpowiednich czynności prawnych wobec zaistniałej sytuacji.

§ 5 Płatności

1. Klient może dokonać płatności przelewem na rachunek dostawcy lub po przez płatności online dostarczone przez hotpay.pl

2. W przypdaku dokonywania Płatności przez hotpey.pl klient ma obowiązek zapoznania się z:

 • Regulaminem dla klientów usług płatniczych
 • Regulamin Programu Ochrony Klientów
 • Program Ochrony Klientów - Instrukcja dla Konsumenta
 • Regulamin dla klientów usług SMS Premium Rate
 • Polityka prywatności
 • § 6 Dane osobowe

  1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Dostawcę (Administratora Danych Osobowych) na potrzeby świadczenia usług. Dane osobowe Klienta nie są nigdzie przekazywane, a wykorzystywane jedynie przez Dostawcę w celu świadczenia usług.

  2. Klient zawierając umowę z Dostawcą zgadza się na przesyłanie drogą mailową wiadomości dotyczących zakupionej usługi.

  3. Klient ma wgląd do przesyłanych danych osobowych (poprzez panle klienta)

  4. Dostawca nie weryfikuje poprawności Danych Osobowych przesłanych przez Klienta.

  5. Dostawca w przypadku podejrzenia niezgodnych z Regulaminem działań Klienta ma możliwość monitorowania aktywności Klienta połączonego z infrastrukturą sieciową Dostawcy:

 • data i godzina nawiązania połączenia
 • adres IP z którego zostało nawiązane połączenie
 • otwarte połączenie i jego port
 • 6. Dostawca na stronie internetowej https://polish-vpn.pl/ korzysta z narzędzia Google Analytics, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania witryny. Gromadzone dane przeglądającego to Kraj, Data odwiedzin, Źródło odwiedzin oraz Długość trwania sesji. Dane te nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem, a służą jedynie w celach analitycznych i nie są udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody na przetwarzanie w/w danych, odwiedzający stronę może zainstalować dodatek do przeglądarki, blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

  7. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Dostawcą pod adresem mailowym bok@polish-vpn.pl z dopiskiem [Dane Osobowe] w nagłówku wiadomości.

  § 6 Reklamacje i odstąpienie od Umowy

  1. Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby czas rozwiązania problemu reklamacji nie przekroczył 24-48h.

  2. Reklamację można złożyć na piśmie wysyłając ją na adres email: bok@polish-vpn.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 800 003 022.

  3. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia odstąpienia od umowy, Dostawca w ciągu 14 dni rozpatrzy wniosek.

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany wchodzą w życie w 14 dni po ich opublikowaniu na stronie internetowej: http://www.polish-vpn.pl/documents/regulamin

  2. Klient ma prawo nie zaakceptować dokonanych zmian, o czym powinien poinformować Dostawcę drogą elektroniczną na adres: bok@polish-vpn.pl, bądź telefonicznie pod numerem: bok@polish-vpn.pl. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym Dostawca uzyskał od Klienta informację o braku akceptacji zmian Regulaminu.

  3. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, tj. 18.01.2022.