VPN

VPN

Dokumenty

Regulamin korzystania z usługi Polish-VPN.pl

Definicje

Kodeks cywilny

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konto

konto założone przez Użytkownika w Serwisie

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego

Kupujący

Osoba korzystająca z Serwisu składająca Zamówienie na wybrany  Plan Abonamentowy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5765 Kodeksu cywilnego, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną

Okres Darmowy

okres 1 dnia, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi
w sposób bezpłatny, okres ten liczony jest od momentu rejestracji Konta
w Serwisie

Okres Abonamentowy

Okres działania Konta, za jaki została uiszczona Opłata Abonamentowa przez Użytkownika zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym

Opłata Abonamentowa

opłata z tytułu posiadanego przez Użytkownika Konta w wysokości określonej
w Planie Abonamentowym

Plan Abonamentowy

wariant działania Konta Użytkownika wybrany z dostępnych w Serwisie planów

Prawo konsumenckie

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Serwis

Witryna internetowa dostępna pod adresem www.polish-vpn.pl umożliwiający zakup Usługi VPN.

Sprzedający

/Usługodawca

Piotr Nowaliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CUI Piotr Nowaliński z siedzibą w Warszawie (00-240), al. Solidarności 68/121,
NIP: 8862419250

Usługa

usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu, w tym zakresie świadczenia usługi VPN w zakresie wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego

Urządzenie

urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej

Użytkownik

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta
z Serwisu jako Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie

UŚUDE

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamówienie

Oferta dotycząca zakupu wybranej Usługi złożona przez Kupującego
z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.   Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2.   Regulamin stanowi także regulamin w rozumieniu UŚUDE. Określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usług dostępnych w Serwisie oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin określa również odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług.

3.   W zakresie w jakim Regulamin reguluje kwestie praw Konsumentów, postanowienia te tyczą się wyłącznie tej grupy osób oraz osób fizycznych zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

4.   Regulamin określa w szczególności:

1)    zasady składania zamówień na Usługi i dokonywania transakcji;

2)    rodzaje i zakres Usług;

3)    warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

4)    tryb postępowania reklamacyjnego

5)    warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Usług.

5.   Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem umowy nieodpłatnie (pod adresem: https://www.polish-vpn.pl/regulamin-naszego-serwisu-vpn), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

6.   Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest dokonywanie zakupu Usługi w zakresie wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.

7.   Dostęp do Usługi VPN oraz do składania Zamówień nie wymaga zakładania Konta użytkownika. Serwis przewiduje jednak taką Usługę.

8.   Serwis wykorzystuje pliki „cookie”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Wyrażam zgodę”. Użytkownik ma możliwość dostosować swoje preferencje poprzez przejście do „preferencji”, swoje ustawienia może też zmienić w każdym czasie poprzez kliknięcie na przycisk przypięty do prawej strony okna przeglądarki „polityka cookies”, po kliknięciu którego Użytkownikowi otworzy się pop-up do zarządzania preferencjami plików cookie. Użytkownik może też w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje,
w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików cookie znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie pod następującym adresem:
https://www.polish-vpn.pl/polityka-prywatnosci.

9.    Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

1) dostęp do Sieci Internet;

2) dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari);

3) dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet
i przeglądarki internetowej;

4) w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu

e-mail.

§ 2      Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.   Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

2.   Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny
z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

3.   Zabronione jest w szczególności:

1)    podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

2)    rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,

3)    dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

4)    uzyskanie nielegalnego dostępu oraz kontroli do infrastruktury sieci lub serwerów znajdujących się w sieci Internetu, nienależących do Użytkownika,

5)    prowadzenie niezgodnej z prawem działalności za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu i/lub Usługi VPN,

6)    sprzedaż lub udostępnianie materiałów chronionych prawem autorskim za pośrednictwem lub
z wykorzystaniem Usługi VPN, co do których Użytkownik nie posiada prawa lub zgód uprawnionych podmiotów,

7)    korzystanie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Usługi VPN bez zezwolenia z platform cyfrowych, usług lub urządzeń,

8)    rozpowszechnianie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Usługi VPN  wirusów, robaków, trojanów itp.,

9)    posiadanie, handel lub udostępnianie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Usługi VPN niektórych rodzajów materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionym interesem Usługodawcy.

10)  publikowanie oraz przesyłanie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Usługi VPN treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

11)  nękanie lub prześladowanie w cyberprzestrzeni za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Usługi VPN,

12)  wykorzystywanie  lub korzystanie z Usługi VPN w krajach w których jest to zabronione  

4.   Do Usług zalicza się możliwość zapoznania się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, założenie i korzystanie z Konta użytkownika, formularz Zamówienia (oferty) na zakup wybranej Usługi VPN.

5.   Dla odwiedzających Serwis,  Sprzedający świadczy usługę subskrypcji oraz umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat Serwisu.

6.   Usługa subskrypcji jest bezpłatna i trwa od momentu przesłania przez Użytkownika adresu mailowego w sposób przewidziany na stronie głównej Serwisu w sekcji „Newsletter. Zapisz się” [AK1] i trwa do momentu złożenia rezygnacji przez Użytkownika wysłanej ze zgłoszonego do subskrypcji adresu mailowego na adres bok@polish-vpn.pl.

7.   Korzystanie z Usługi VPN może być zabronione w poszczególnych krajach  (np. Chiny, Rosja, Białoruś, Korea Północna, Turkmenia, Uganda, Irak, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman).  [AK2] 

8.   Zapoznanie się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, trwa przez czas przebywania przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z tej Usługi poprzez zakończenie korzystania z Serwisu.

9.   Założenia i korzystania z Konta użytkownika trwa od momentu jego założenia zgodnie
z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi w Serwisie  do czasu rezygnacji przez Użytkownika
z Konta. Użytkownik może w każdy czasie zrezygnować z Usługi założenia i korzystania z Konta użytkownika przez zgłoszenie tego w formie oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego
bok@polish-vpn.pl wraz ze wskazaniem adresu mailowego,
z którego dokonana była rejestracja w Serwisie.

10. Skorzystanie z formularza Zamówienia trwa od momentu wybrania Planu Abonamentowego Usługi VPN przez Użytkownika, co dokonuje z poziomu strony głównej Sklepu lub podstrony https://polish-vpn.pl/wybierz-swoj-vpn, poprzez kliknięcie w kafelku dotyczącym danego Planu abonamentowego przycisku „zamawiam” następnie kliknięcie przycisku „zamawiam”, który umożliwia złożenie zamówienia poprzez zaznaczenie checboxu faktura VAT w sekcji „podsumowanie płatności” (o ile Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT),  uzupełnienie pola w sekcji „adres email”,  wybór metody płatności oraz kraju dokonywania płatności, a następnie zaznaczenia checkboxu o treści „Żądam natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a nadto przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług”, a także checkboxu o treści „Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów” potwierdzającego akceptację regulaminu i zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Sprzedającego [AK3] oraz kliknięcia w przycisk „zamawiam i płacę” na końcu formularza Zamówienia. W zakresie Usługi formularza Zamówienia (oferty) na zakup Usługi VPN, do czasu jej złożenia zgodnie z § 4 Kupujący może zrezygnować przez porzucenie procesu składania Zamówienia (oferty) i nie kliknięcie w jej ostatnim kroku w przycisk „zamawiam i płacę”.

11.  Sprzedający informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet. Zaleca się podjęcie po stronie Kupujących właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych
i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z Usług w sposób mający na celu uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Zasady zakładania  i korzystania z Konta

1.   Użytkownik może założyć i prowadzić Konto użytkownika w Serwisie.

2.   Rejestracja Konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu co Użytkownik potwierdzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u, w którym oświadczy, że zapoznał się z treścią regulaminu
i akceptuje jego treść.
 

3.   W celu rejestracji Konta Użytkownik powinien wykonać procedurę przewidzianą w Serwisie, która dostępna jest pod adresem: https://www.polish-vpn.pl/zarejestruj-sie. 

4.   Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem oraz zasadami wynikającymi z Regulaminu, a w szczególności wskazanymi w § 2 ust. 2 i 3.

5.   Rejestracja Konta w Serwisie umożliwia skorzystanie z Okresu Darmowego przez Użytkownika. 

6.   Po rejestracji Użytkownik ma możliwość wyboru zabezpieczenia Konta poprzez weryfikacje dwuetapową.

7.   Konto w Serwisie umożliwia Użytkownikowi zarządzanie hasłem oraz weryfikacją dwuetapową. Dodatkowo Użytkownik posiada listę dokonanych przez siebie płatności oraz zakupionych usług VPN, a także umożliwia zarządzanie zakupioną Usługą VPN, w tym w szczególności użytkownikami
i przekierowywaniami portów zewnętrznych WAN do sieci lokalnej LAN.

8.   Użytkownik ze swojego Konta w zakładce Nowy VPN może w każdej chwili zamówić dowolny Plan Abonamentowy Usługi VPN.

§ 4 Zasady składania Zamówienia Usługi  i zawarcie umowy

1.   Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia na wybrany Plan Abonamentowy Usługi VPN, z wykorzystaniem formularza Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 7.

2.   Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.

3.   W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w treści formularza Zamówienia, w tym w szczególności podać adres email, oraz wybrać kraj i sposób płatności.

4.   Świadczenie Usługi VPN zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym odbywa się z wykorzystaniem usług Serwisu.

5.   Użytkownik przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zweryfikować czy formularz Zamówienia zawiera usługi, które wybrał do zakupu.

6.   Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem
i zaznaczyć checkbox „Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów”, a także zaznaczyć checkboxŻądam natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a nadto przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług”.
[AK4] Następnie kliknąć w przycisk „ zamawiam i płacę” po kliknięciu którego zostanie przeniesiony do okna serwisu transakcyjnego w celu dokonania płatności online.

7.   Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępach powyższych następuje złożenie Zamówienia.

8.   Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający natychmiastowo uruchamia usługę po przyjęciu Zamówienia i dokonaniu płatności (doładowaniu konta). Dokonanie przez Sprzedającego czynności, stanowi akceptację warunków oferty Kupującego oraz zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

9.    Dane dostępowe oraz oprogramowanie potrzebne do autoryzacji Użytkownika na serwerze dostępne są w panelu Użytkownika po zalogowaniu. Proces ten może ulec wydłużeniu do 24 h z powodów niezależnych od Sprzedającego.

10. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, chyba że Użytkownik wybierze i opłaci nowy Plan Abonamentowy.

 

§ 5 Ceny i płatność

1.   Korzystanie z poszczególnych Usług VPN świadczonych przez Serwis jest odpłatne, za wyjątkiem Okresu Darmowego.

2.   Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w ofercie Usługi VPN zamieszczonej w ramach Serwisu.

3.   Ceny widniejące w serwisie stanowią kwoty brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).

4.   Usługodawca zapewnia możliwość dokonywania płatności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów transakcyjnych, które każdorazowo wyświetlają się Użytkownikowi w formularzu Zamówienia, powyżej przycisku „Zamawiam i płacę”.

5.   Dostępne sposoby płatności mogą różnić się w zależności od wybranego przez Użytkownika kraju płatności w formularzu Zamówienia, w sekcji „Metody płatności”.

6.   W razie konieczności zwrotu należności, Sprzedający dokona ich w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

 

§ 6 Zgłaszanie naruszeń

1.    Użytkownik oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, które zostały przez nie zauważone w Serwisie.

2.    Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające naruszenie na adres: bok@polish-vpn.pl.

3.    Sprzedający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz poinformuje osobę zgłaszającą naruszenie o poczynionych ustaleniach.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.   Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość w zakresie Usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego.

2.   Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawa konsumenckiego realizacja Umowy ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia wyraźnego oświadczenia.
W przypadku wykonania prawa odstąpienia po zgłoszeniu wskazanego żądania, konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek zapłaty za Usługę spełnioną przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy.

3.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.  

4.   Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w następujący sposób:

1)  przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,

2)  przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: bok@polish-vpn.pl.

5.   W celu złożenia oświadczenia odstąpieniu można skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.

6.   W przypadku złożenia przez Kupującego skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę której dotyczy oświadczenie uważa się za niezawartą.

 

§ 8 Odpowiedzialność i reklamacje

1.   Konsumentowi przysługują względem Usługodawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają. W odniesieniu do osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla takich osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej zastosowanie mają te uprawnienia przysługujące konsumentom, które zostały wskazane w Kodeksie cywilnym jako uprawnienia również tej kategorii osób.

2.   Reklamację dotyczącą świadczonych Usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: bok@polish-vpn.pl.

3.   Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę jej wystąpienia), dane identyfikujące Kupującego (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie w związku z zaistniałą wadą.

4.   Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.   Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów
i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.   Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:

1)    w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014);

2)    przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1356); sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko
w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

§ 10 Postanowienia końcowe

1.   Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.

2.   Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

3.   O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.[AK5] 

4.   Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania w Serwisie.

5.   Sprzedający ma prawo zmiany z  ważnych powodów niniejszego Regulaminu w  zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w szczególności w razie zmian przepisów prawa lub wykorzystywanych przez Serwis technologii.

6.   W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy. Wszystkie wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie.

7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2022 r.

8.     Regulamin nie ma zastosowania do usług zakupionych przed dniem wejścia w/w regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia
i formularz odstąpienia od umowy

1.    Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:

1)  przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,

2)  przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: bok@polish-vpn.pl.

3. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Regulaminu).

 

Jeżeli Konsument lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi VPN przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi VPN, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą takiej osoby, która został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 

Miejscowość……… data……….

 

 

 

.............................................

imię i nazwisko

 

..............................................

ulica, nr domu

 

..............................................

kod pocztowy, miejscowość

 

..............................................

adres mailowy

CUI Piotr Nowaliński.

Al. Solidarności 68/121

00-240 Warszawa

Polska

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w całości/części*:

Numer zamówienia

 

Numer rachunku do zwrotu wpłaty

 

Zwrot dotyczy*

CAŁEGO ZAMÓWIENIA   

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Przyczyna odstąpienia (pole nieobowiązkowe)

 

 

……………………………………

Podpis

(*) niepotrzebne skreślić